}
Home Theme Sormak ister misin?

(Kaynak: righttrackbaby, righttrackbaby gönderdi)

Hiçbir şey yememeyi, odaya kapanıp müzik dinlemeyi, kimseyle konuşmamayı, çok kitap okumayı “ergenlik” olarak algılayan bir ülkede yaşıyoruz. Kimse gerçek problemin farkında bile değil.

(Kaynak: backinblackbabe, nofreedomtillwe-reequal gönderdi)

siyahbereliadam:

gdflgşdfilgildfgldifg

(Kaynak: allameninkankisi, hayallermavisonuclarsiyah gönderdi)

TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player, Twitter Headers and Tumblr Follower Counter